Chmura Comarch - Charakterystyka wersji

Niniejszy dokument przedstawia informacje na temat charakterystyki wersji Chmury Comarch, dostarczanych przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości, NIP: 677 – 00 – 65 – 406 (zwana dalej „Comarch”).

 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Chmura Comarch lub Chmura (chmura obliczeniowa lub z ang. cloud computing) to sposób dostarczania i licencjonowania zasobów informatycznych – w tym serwerów, baz danych, sieci, usług oraz aplikacji – za pośrednictwem sieci Internet. W modelu chmurowym programy, aplikacje i dane są przechowywane na zewnętrznych serwerach dostawcy usług chmurowych.
 2. Chmura Comarch to Chmura, w której dostawcą usług chmurowych jest Comarch. Chmura Comarch obejmuje dostęp do oferowanych przez Comarch Produktów zgodnie z regulaminem Chmury Comarch oraz regulaminami poszczególnych Produktów.
 3. W szczególności Produkty mogą występować w następujących wersjach:
  • Chmura Standard,
  • Chmura Enterprise,
  • Hosting

 

§ 2. CHMURA STANDARD

 1. W ramach Chmury Standard Abonenci pracują we wspólnym środowisku sprzętowo-programowym. Comarch decyduje o umiejscowieniu baz danych wykorzystywanych przez Abonentów Produktów.
 2. Po złożeniu zamówienia przez Abonenta Comarch udziela dostępu do zamówionych Produktów w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że regulamin danego produktu mówi inaczej.
 3. W ramach Chmury Standard Comarch zarządza zasobami sprzętowymi oraz dostępnością oprogramowania firm trzecich w sposób umożliwiający świadczenie usług lub dostęp do Produktów.
 4. W ramach Chmury Standard Abonent nie ma możliwości powiększenia ilości posiadanych zasobów sprzętowych oraz oprogramowania firm trzecich.
 5. Abonent nie ma możliwości tworzenia własnych rozszerzeń funkcjonalnych wykorzystywanych Produktów (tzw. „doróbek, implementacji”) za wyjątkiem możliwości określonych w dokumentacji użytkownika dla poszczególnych Produktów wskazanych jako dedykowane dla Chmury Standard.
 6. Abonent nie ma dostępu do API (interfejsu programistycznego aplikacji określającego zbiór reguł ściśle opisujący, w jaki sposób programy komunikują się ze sobą) za wyjątkiem możliwości wskazanych jako obsługiwane w Chmurze Standard, określonych w dokumentacji technicznej dla poszczególnych Produktów. Odpowiedzialność za poprawność wykorzystania API leży po stronie Abonenta.
 7. W ramach Chmury Standard Comarch zapewnia aktualizacje Produktów w terminie określonym przez Comarch.
 8. W ramach ponoszonej opłaty Abonent ma dostęp do konsultacji telefonicznych dla zamówionych Produktów na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych Produktów pod warunkiem braku zalegania z płatnościami za świadczone produkty lub usługi.
 9. Abonent ma możliwość wykupienia dedykowanego środowiska testowego w ramach aktualnej oferty Comarch.
 10. Comarch zapewnia w miarę możliwości nieprzerwany dostęp do Chmury Standard. Comarch zastrzega sobie prawo do planowanych, bądź nieplanowanych, wymuszonych nieprzewidzianymi wcześniej okolicznościami, przerw technicznych.
 11. Comarch zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa w oferowanych Produktach. Usługi Chmury Standard świadczone będą w oparciu o wydajną i w pełni redundantną infrastrukturę zapewniająca wysoką dostępność świadczonych usług. Comarch zapewni kopie bezpieczeństwa całego środowiska Chmury Standard (w tym baz danych) nie rzadziej niż raz na 24h i będzie przechowywał ich kopię przez okres 7 dni.
 12. Comarch gwarantuje dostępność usług Chmury Standard na poziomie 99% czasu w skali roku.

 

§ 3. CHMURA ENTERPRISE

 1. W ramach Chmury Comarch Enterprise każdy Abonent otrzymuje wydzielone wirtualne środowisko sprzętowo-programowe wraz z oprogramowaniem oraz innymi rozwiązaniami informatycznymi niezbędnymi do jego obsługi w ramach zakupionych Produktów.
 2. Abonent zamawiający Produkty w Chmurze Enterprise dla określonych ilości użytkowników otrzymuje automatyczną podpowiedź przedstawiającą rekomendowane parametry środowiska sprzętowego (obejmujące przestrzeń dyskową, moc procesorów, pamięć RAM itp.) dla zamawianej ilości użytkowników. Ze względu na różnorodność specyfik użytkowania systemów Comarch nie gwarantuje, iż rekomendowane parametry zapewnią wystarczającą wydajność pracy.
 3. Abonent ma prawo zarówno przy pierwszym zakupie, jak i w trakcie korzystania z Chmury Enterprise rozbudować swoje środowisko sprzętowo-programowe o dodatkowe parametry (np. większa przestrzeń dyskowa, dodatkowa moc procesorów, dodatkowa pamięć RAM) zgodnie z obowiązującym cennikiem dla tych parametrów sprzętowych.
 4. Po złożeniu zamówienia przez Abonenta Comarch udziela dostępu do zamówionych Produktów w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, w szczególności przeprowadza instalację produktów i usług na dedykowanym środowisku.
 5. Abonent ma możliwość tworzenia własnych rozszerzeń funkcjonalnych wykorzystywanych Produktów (tzw. „doróbek, implementacji”) zgodnie z możliwościami określonymi w dokumentacji użytkownika dla poszczególnych Produktów. Możliwość tworzenia rozszerzeń funkcjonalnych jest tożsama z sytuacją, w której Produkty byłyby zainstalowane w środowisku programowo-sprzętowym (np. w serwerowni) Abonenta.
 6. Abonent ma pełny dostęp do API (interfejsu programistycznego aplikacji określającego zbiór reguł ściśle opisujący, w jaki sposób programy komunikują się ze sobą) produktów zgodnie z możliwościami określonymi w dokumentacji technicznej dla poszczególnych produktów lub usług. Możliwość wykorzystania API jest tożsama z sytuacją, w której produkty lub usługi byłyby zainstalowane w środowisku programowo-sprzętowym (np. w serwerowni) Abonenta. Odpowiedzialność za poprawność wykorzystania API leży po stronie Abonenta.
 7. W ramach swojego środowiska sprzętowo-programowego Abonent ma możliwość instalacji oprogramowania dostarczanego przez inne podmioty niż Comarch, zgodnie z wymogami licencyjnymi określonymi przez producentów tego oprogramowania, po uprzednim uzyskaniu zgody Comarch. Comarch nie bierze odpowiedzialności za spełnienie wymagań licencyjnych przez Abonenta oraz za poprawność funkcjonowania, a także wydajność tych aplikacji. 
 8. W ramach Chmury Enterprise Abonent ma prawo dostępu do najnowszych wersji oprogramowania Comarch zgodnie z wykorzystywanymi Produktami.
 9. Decyzję o aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania Comarch Abonent podejmuje we własnym zakresie. Abonent zobowiązany jest do pracy na najaktualniejszej, bądź poprzedniej wersji wykorzystywanego Produktu.
 10. Proces przejścia do najwyższej wersji oprogramowania jest realizowany przez Abonenta. Zadaniem Abonenta jest weryfikacja poprawności działania ewentualnych indywidualnych funkcjonalności (tzw. „doróbek”) oraz mechanizmów integracji z zewnętrznymi systemami.
 11. W ramach ponoszonej opłaty Abonent ma dostęp do konsultacji telefonicznych dla zamówionych Produktów na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych produktów, pod warunkiem braku zalegania z płatnościami za świadczone produkty lub usługi.
 12. Comarch gwarantuje dostępność usług Chmury Enterprise na poziomie 99% czasu w skali roku.
 13. Comarch zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa w oferowanych Produktach. Usługi Chmury Enterprise świadczone będą w oparciu o wydajną i w pełni redundantną infrastrukturę zapewniającą wysoką dostępność świadczonych usług. Comarch zapewni kopie bezpieczeństwa środowiska Chmury Enterprise na poziomie maszyn wirtualnych wykonywaną nie rzadziej niż raz na 24h i będzie przechowywał ich kopię przez okres 7 dni.
 14. Zarządzanie bazami danych oraz wykonywanie kopii baz danych realizowane jest przez Abonenta. Comarch może realizować te usługi dla wybranych Produktów na podstawie odrębnej umowy. Kopie bezpieczeństwa mogą być wykonywane za pomocą wykupionej przez Abonenta usługi Comarch IBARD lub na podstawie odrębnego zamówienia przez Comarch.

 

§ 4. HOSTING

 1. W ramach Chmury Comarch Hosting każdy Abonent otrzymuje wydzielone wirtualne środowisko sprzętowo-programowe.
 2. Abonent zamawiający środowisko  w Comarch Hosting musi określić parametry zasobów sprzętowych dotyczących zamawianych maszyn wirtualnych w zakresie ilości vCPU (procesorów/rdzeni), pamięci RAM, przestrzeni dyskowej. Dodatkowo ma możliwość wyboru licencji w zakresie systemu operacyjnego, oprogramowania bazy danych, ilości dostępów. Ponadto określa częstotliwość backupu i ilość kopii w zakresie każdej zamówionej VM – domyślnie przyjmuje się 1/24h, 1 kopia wstecz – oraz poziom SLA – domyślnie przyjmuje się Standardowy. Sizing i optymalną konfigurację środowiska konsultuje się na podstawie uzupełnionego formularza dotyczącego specyfiki danego Klienta i zakresu ERP.
 3. Abonent ma prawo zarówno przy pierwszym zakupie, jak i w trakcie korzystania z Comarch Hosting rozbudować swoje środowisko sprzętowo-programowe o dodatkowe parametry (np. dodatkowe vCPU, dodatkowa pamięć RAM, dodatkowa przestrzeń dyskowa, dodatkowe dostępy dla użytkowników) zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Po złożeniu zamówienia przez Abonenta Comarch udziela dostępu do zamówionych środowisk w terminie 5 dni od złożenia zamówienia.
 5. Abonent ma możliwość instalacji na zamówionym środowisku dodatkowych rozwiązań, licencji,  implementacji. W tym wypadku należy wziąć pod uwagę również domówienie dodatkowych zasobów, tak aby środowisko zachowało odpowiednią wydajność.
 6. Poziom dostępu Abonenta w ramach Comarch Hosting to: WINDOWS-ADMIN (lokalny administrator z najwyższym poziomem uprawnień w systemie operacyjnym MS Windows Server) i SQL-ADMIN (rola „sysadmin” na serwerze bazodanowym MS SQL Server). 
 7. W ramach swojego środowiska sprzętowo-programowego Abonent ma możliwość instalacji oprogramowania dostarczanego przez inne podmioty niż Comarch, zgodnie z wymogami licencyjnymi określonymi przez producentów tego oprogramowania, po uprzednim uzyskaniu zgody Comarch. Comarch nie bierze odpowiedzialności za spełnienie wymagań licencyjnych przez Abonenta oraz za poprawność funkcjonowania, a także wydajność tych aplikacji. 
 8. W ramach Comarch Hosting Abonent ma prawo dostępu do najnowszych wersji oprogramowania licencji Microsoft, pod warunkiem że zostały zamówione.
 9. Decyzję o aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania Abonent podejmuje we własnym zakresie i wcześniejszym uzgodnieniu ewentualnego terminu upgradu.
 10. Comarch gwarantuje dostępność usługi Comarch Hosting na poziomie 99% - 99,8% czasu w skali roku, w zależności od wybranego poziomu SLA.
 11. Comarch zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa w oferowanych usługach. Usługi  w Chmurze Hosting świadczone będą w oparciu o wydajną i w pełni redundantną infrastrukturę zapewniającą wysoką dostępność świadczonych usług.
 12. Zarządzanie bazami danych oraz wykonywanie kopii baz danych realizowane jest przez Abonenta. Comarch może realizować te usługi na podstawie odrębnej umowy. Kopie bezpieczeństwa mogą być wykonywane za pomocą wykupionej przez Abonenta usługi Comarch IBARD lub na podstawie odrębnego zamówienia przez Comarch.

 

§ 5. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wszelkie dodatkowe informacje związane z funkcjonowaniem konkretnych Produktów oferowanych w ramach Chmury Standard,  Chmury Enterprise lub Comarch Hosting są opisane w regulaminach tych Produktów.
 2. Wybrane Produkty (np. Comarch OCR, Comarch Shipping) ze względu na specyfikę ich architektury oraz realizowanych potrzeb biznesowych funkcjonują wyłącznie jako Chmura Standard. Mogą być jednak wykorzystywane i zamawiane również przez użytkowników Chmury Enterprise.
 3. Comarch zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego dokumentu.